Strategia 2016–18

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti taloudellisissa ja rakenteellisissa muutoksissa olevan teatterikentän tarpeisiin. TNL toimii vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentajana teatterin harrastajien ja ammattilaisten välillä, keskittää toimintaansa yhä vahvemmin lapsiin ja nuoriin, järjestää kaikenikäisille tasokasta koulutusta sekä toteuttaa alan kehittymistä tukevia, laadukkaita tapahtumia.

I Toiminta-ajatus

TNL:

 • toimii ammattilaisten ja harrastajien aktiivisena, aloitteellisena ja yhteisöllisenä foorumina, joka edistää ja mahdollistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta alan eri toimijoiden välillä.
 • tuottaa laadukkaita tapahtumia ja festivaaleja lapsille, nuorille ja aikuisille.
 • on kaikenikäisten teatterin tekijöiden pätevä, uutta luova ja monipuolinen kouluttaja koko maassa.
 • on teatterialan asiantuntija, joka visioi alan tulevaisuutta sekä vakauttaa ja luo teatterialan toimintamahdollisuuksia.
 •  on jäsenkenttäänsä kuunteleva sekä sen tarpeita tukeva ja edistävä toimija.
 •  tekee kehittämistyötä, rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja ja toimii teatteritoiminnan ajatushautomona sekä uusien avausten mahdollistajana.
 • järjestää ja osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen esittävän taiteen toimintaan.

 

II Arvot

TNL on:

 • Yhteisöllinen.Toiminta painottaa teatterinharrastamista merkittävänä yhteiskunnallisena toimintana, joka antaa osallistujilleen – sekä teatterintekijöille että yleisölle – hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja sekä estää syrjäytymistä.
 • Taiteellisesti vireä. Työskentelyssä huomioidaan teatterin tyylillinen moninaisuus ja tuetaan sen tekijöiden taiteellista kehitystä sekä innostetaan uuteen.
 • TNL vahvistaa teatterintekijöiden identiteettiä ja omanarvontuntoa.
 • TNL kuuntelee ja selvittää aktiivisesti kentän tarpeita.
 • Avoin, aloitteellinen ja ennakoiva. TNL on oivaltava jaoppiva organisaatio,joka joustavasti mukauttaa toimintaansa muuttuvassa maailmassa.

 

III Visio

 TNL on sillanrakentaja, joka saattaa teatteriharrastajat ja ammattilaiset monipuoliseen vuorovaikutukseen valtakunnallisesti ja alueellisesti. TNL on toteuttaja, joka järjestää teattereille palveluita, joita jatkuvasti kehitetään ajan haasteisiin reagoiden. TNL toimii joustavana sisältö- ja tapahtumatuottajana sekä kouluttajana. TNL toimii tiiviissä yhteistyössä alan muiden järjestöjen, opintokeskusten ja erilaisten verkostojen kanssa.

TNL näkyy ja kuuluu toimimalla nopeasti reagoivana teatterialan vaikuttajana, puolustajana ja puolestapuhujana sekä viestii monipuolista tietoa teatterialasta. TNL on seurattu toimija ja tiedonvälittäjä sosiaalisessa mediassa.

 

IV Strategiset tavoitteet / kriittiset menestystekijät

Jäsenistö. TNL:lla on aktiivinen ja sitoutunut, harrastaja- ja ammattiteatterista koostuva jäsenistö, joka kokee välttämättömäksi kuulua järjestön toiminnan piiriin. Jäsenet kokevat saavansa vastinetta jäsenmaksuilleen.

Toimintasisällöt.TNL:n tapahtumat, festivaalit, koulutus ja muu sisällöntuotanto ovat valtakunnallisesti laadukkaita, ja niitä toteuttavat alan parhaat osaajat Suomessa.

Henkilöstö.TNL on hyvin johdettu ja houkutteleva työpaikka..

Talous.TNL:n yhteiskunnallinen rahoitus pysyy vakaana. Omaa taloudenkäyttöä tarkastellaan kriittisesti ja omaa varainhankintaa tehostetaan.

Toimiva työympäristö.TNL:lla on toimivat, tarkoituksenmukaiset ja riittävät tilat kaikille työntekijöille. Työpaikan ilmapiiri on innostava ja luova, työskentelytavoissa suositaan ryhmälähtöisyyttä ja yhteistä ideointia. Järjestöä johdetaan kannustavasti. Työntekijöillä on tarvittaessa mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.

Viestintä.TNL viestii aktiivisesti toiminnastaan sisäisesti ja ulkoisesti  oman lehden, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän alueilla. TNL on aloitteellinen mediasuhteissaan. TNL osallistuu teatterialan verkostojen yhteisiin lausuntoihin ja kannanottoihin.

 

V Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi

 TNL:n strategisista linjauksista ja taloudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Strategian toimeenpanosta ja seurannasta vastaa toiminnanjohtaja (ja hallitus) yhdessä henkilökunnan kanssa.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain